canlı destek

GENEL TANITIM

20Mayıs 1955 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6595 sayılı “Ege Üniversitesi adıyla İzmir’de bir Üniversite kurulması hakkında Kanun”un geçici 4. Maddesi, Ege Üniversitesi’ne ait her türlü inşaatı yaptırma görevini Nafia (Bayındırlık) Bakanlığına vermiştir. İnşaat projelerinden, inşaatların yapılması ve denetlenmesinden bu Bakanlık yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Ancak ülke çapındaki tüm resmi inşaatlardan sorumlu olan Bayındırlık Bakanlığı’nın Ege Üniversitesinin acil ihtiyacı olan binalarını beklenen hızda yürütememesi üzerine 2. Rektör Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ döneminde inşaat yetkisinin üniversiteye devri için hazırlanan kanun tasarısı Senatonun 09.10.1962 günlü oturumunda kabul edilerek Milli Eğitim Bakanlığına arz edilmiştir. Ancak arzulanan sonuç alınamamıştır. 1965 yılında Senatonun 28.09.1965 günlü oturumunda, Rektörlükte bir İnşaat Bürosu kurulmasına karar verilmiştir. Daha sonra “Müstakil Kontrol Fen Heyeti” olarak anılan büro, şimdiki Daire Başkanlığının başlangıcı olmuştur. İnşaat yetkisinin Ege Üniversitesi’ne devri konusunda 3. Rektör Prof. Dr. Celal SARAÇ döneminde hazırlanan kanun tasarısı 187.12.1965 günlü Senato kararı ile kabul edilerek Milli Eğitim Bakanlığına tekrar arz edilmişse de tasarının yalnız gelecek yıllara sari inşaat miktarını artıran kısım kabul edilmiş ve Üniversiteye tam yetki verilmemiştir. İstenilen sonuç ancak 4. Rektör Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL zamanında 27.07.1967 tarih ve 927 sayılı kanunla gerçekleşmiştir. Senato’nun 04.09.1973 gün ve 4 sayılı kararı ile “İnşaat Bakım ve Fen Heyeti Müdürlüğü” yeniden yapılandırılmıştır. 1975 yılında bu birim “Yapı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı”, 1983 yılında ise şimdiki “Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı” olmuştur.

Daire Başkanlığımız, üniversitemiz tüm yerleşkesinde alt ve üst yapı ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetleri, misyon ve vizyonumuzda belirtilen kriterler göz önünde tutularak her dönemde daha da geliştirmeye çalışmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ