canlı destek

Mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

2644 sayılı Tapu Kanunu

2944 sayılı Kamulaştırma Kanunu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

2013/2 sayılı Engellilere Ait Düzenlemeler Genelgesi


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ