EGE ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

*Yatırım programının planlanması ve hazırlanmasını sağlamak.

*Satın alma işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

*İhale Hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

*Ödenek dağılımını sağlamak ve bütçe planlamasını gerçekleştirmek.

*Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleli işler, doğrudan temin ya da bakım onarım işleri kapsamında yapım, mal ve hizmet alımı işlerine ilişkin hakkediş, ihale ilan ücretleri vs. diğer ödemelere ait tahakkuk ve tüm işlere ait mali iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

* Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

 

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

* Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.

*Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.

*Aylık hakkedişleri sağlamak ve hakkediş incelemesini gerçekleştirmek.

* Geçici ve kesin kabul işlerinin yapmak.

* Süre uzatım kararlarını hazırlamak.

* Keşif artış-eksikliklerini hazırlamak.

*İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.

* Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

 

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

*Hizmete girmiş binalar ve yerleşkelerdeki  tüm ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, inşaat işleri, elektrik tesisatı,  asansör sistemleri, jeneratör, trafo, telefon santrali ve kompanzasyon vb.  işlerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve arızaları gidermek. Ayrıca işletme tesislerinin yıllık bakım sözleşmesini yaparak takip etmek ve sonuçlandırmak.

*Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak.

*Üniversite kampüsünün tüm alt yapı sistemlerinin (elektrik, su, doğalgaz, internet ve kanalizasyon, yağmursuyu vb.) denetimini sağlamak ve bakım gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak.

* Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

 

PARK BAHÇELER VE ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

* Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme ve enerji yönetim çalışmalarını belirlemek gerekli işlemleri yapmak.

*Şantiye düzenini sağlamak. Kampüs düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.

*Ege Üniversitesi kampüs alanı içindeki yeşil alanların (çim, ağaç, mevsimlik, vb.) sulama işlemeni yapmak ve sulama sistemlerinin kurulması ve varsa arızalarını gidermek.

*Ege Üniversitesi peyzaj düzenlenmesinde ve kampüs alanı içindeki yeşil alanların (çim, ağaç, mevsimlik vb.) bitkilerin bakımlarını prosedür ve talimatlara uygun olarak yapmak.

* Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

 

ETÜD VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

*Yatırım projeleri kapsamında  bulunan bina ve tesislerin yapımı için gerekli tüm projeleri hazırlamak.

*Tasdik edilen projelerin yaklaşık maliyet hesaplarının hazırlanmasını sağlamak.

*Bu projelerde kullanılacak malzemelerinin tespitini yapmak gerekli detay çalışmalarını hazırlamak.

*Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak.

*Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek.

* Üniversitemizin yatırım programları kapmasında bulunan bina ve tesislerin planlanmasını yapmak.

* Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.

* Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

 

EMLAK VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

*Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek.

* Kampüslerimizde bulunan ve yapımı devam eden tüm inşaatların ülke koordinatlarına uygun olarak hali hazırının çıkarılmasını sağlamak.

* Üniversitemiz kampüslerinin imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

* Kampüslerimizde yapımına başlanacak olan tüm inşaatların, inşaat ruhsatlarının çıkarılması ve inşaat izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

*Kampüslerimizin ilgili bulundukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

*Daire Başkanlığı personeline ait tüm özlük işleriyle ilgili yazı işlerinin yapılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi, takip edilmesi, koordinasyonunun yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

*Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin taşınır kayıt kontrol sisteminin yapılması, buna ilişkin iş ve işlemlerin kontrolü, sonuçlandırılması ile arşiv kayıt sisteminin yapılmasına ilişkin tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi, takip ve yürütülmesini gerçekleştirmek.

* Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.